CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Školení financované EU se zaměří na ekonomiku a plánování v odpadovém hospodářství obcí

26/3/2005: Školení financované EU se zaměří na ekonomiku a plánování v odpadovém hospodářství obcí

ŠKOLENÍ FINANCOVANÉ EU SE ZAMĚŘÍ NA EKONOMIKU A PLÁNOVÁNÍ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ

V pondělí 16. 4. 2007 bude v hotelu Ve dvoře ve Spáleném Poříčí zahájeno týdenní školení několika desítek lidí na téma odpadové hospodářství. Akce je součástí projektu „Vzdělávání
a spolupráce v odpadovém hospodářství“ (zkrácená verze plného názvu projektu), jehož cílem je podpora rozvoje odpadového hospodářství v zapojených obcích v Plzeňském a Jihočeském kraji.

Nositelem projektu je CZ Biom – České sdružení pro biomasu, které jako jednu z cest pro udržitelný rozvoj odpadového hospodářství spatřuje v aktivním vzdělávání a spolupráci.
Ve vzájemné spolupráci s firmou Ing. Pavel Novák, která je hlavním odborným partnerem projektu, proto sdružení připravilo pro zapojené obce a města rozsáhlý vzdělávací program. Je sestaven ze čtyř samostatných týdenních bloků školení, přičemž každý z nich je věnován určitému tématu. V průběhu školení účastníci získají komplexní přehled o aktuálním stavu a vývoji v oboru
a zároveň možnost připravit konkrétní opatření ke zlepšení systému nakládání s odpady ve vlastních obcích.

Na 1. blok školení, který se v lednu 2007 zaměřil na „Techniky prevence a shromažďování odpadů v obcích“ nyní naváže 2. blok s ústředním tématem „Plánování a ekonomika odpadového hospodářství v obcích“. Účastníci školení tak získají informace k zásadním tématům z každodenní praxe, např. jak aktivně pracovat s plány odpadového hospodářství na úrovni obcí a jak lze optimalizovat ekonomiku nakládání s odpady, zejména s důrazem na aktivní třídění odpadů. Informace budou účastníkům předány nejen na teoretické úrovni, ale i na základě praktických zkušeností prostřednictvím odborných lektorů z firmy Ing. Pavel Novák, Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o.p.s., společnosti Ekodepon a dalších.

Cenné praktické poznatky zajistí účastníkům školení rovněž exkurze na zařízení určená k nakládání s odpady. Na místě si budou moci ověřit fungování řízené skládky odpadů v lokalitě Vysoká, včetně jímání skládkového plynu a výroby obnovitelné energie, dále provoz místní kompostárny na zpracování biologicky rozložitelných odpadů a také sběrného dvora odpadů ve městě Dobřany, určeného především k třídění nebezpečných a velkoobjemových odpadů. Praktickým přínosem bude rovněž prezentace závěrů jejich první samostatné odborné práce, ve které vyhodnocovali stav odpadového hospodářství ve svém městě a možnost porovnání a konzultace těchto závěrů s odbornými lektory.

Zbývající dva bloky školení se uskuteční opět ve Spáleném Poříčí v průběhu června 2007
a v lednu 2008. V návaznosti na výstupy ze školení se ve všech zapojených obcích budou realizovat praktické pilotní projekty se zaměřením na informační kampaně pro občany.

Poznámky:
[1] Celkové náklady projektu ve výši 11 mil. Kč jsou hrazeny formou dotace z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Evropského sociálního fondu se spoluúčastí národních zdrojů prostřednictvím Ministerstva životního prostředí (MŽP). Projekt byl podpořen ve 3. výzvě grantového schématu „Síť environmentálních informačních
a poradenských center“, vyhlášeného MŽP v rámci opatření 4.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Přidělená dotace je hrazena ze 75 % z prostředků ESF a z 25 % z prostředků státního rozpočtu (MŽP).
[2] CZ Biom – České sdružení pro biomasu je nevládní nezisková a profesní organizace podporující rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu v České republice
a propagující technologie pro udržitelný rozvoj.