CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Projekt financovaný EU zahajuje školení desítek lidí v odpadovém hospodářství

19/1/2007: Projekt financovaný EU zahajuje školení desítek lidí v odpadovém hospodářství

Projekt financovaný EU zahajuje školení desítek lidí v odpadovém hospodářství tisková zpráva: pátek 19. 1. 2007

Projekt financovaný EU
zahajuje školení desítek lidí
v odpadovém hospodářství

V pondělí 22. 1. 2007 bude v hotelu Ve dvoře ve Spáleném Poříčí zahájen 1. blok školení několika desítek lidí na téma odpadové hospodářství. Akce je součástí významného projektu „Vzdělávání a spolupráce v odpadovém hospodářství“ (zkrácená verze plného názvu projektu), jehož cílem je podpora rozvoje odpadového hospodářství v zapojených obcích v Plzeňském a Jihočeském kraji.

Nositelem projektu je sdružení CZ Biom – České sdružení pro biomasu, které jako jednu z cest pro udržitelný rozvoj odpadového hospodářství spatřuje v aktivním vzdělávání a spolupráci. Ve vzájemné spolupráci s firmou Ing. Pavel Novák, která je hlavním odborným partnerem projektu, proto sdružení připravilo pro zapojené obce a města rozsáhlý vzdělávací program. V průběhu školení účastníci získají komplexní přehled o aktuálním stavu a vývoji v oboru a zároveň možnost připravit konkrétní opatření ke zlepšení systému nakládání s odpady ve vlastních obcích.

Vzdělávací program bude realizován průběžně v období jednoho roku (leden 2007 až leden 2008) a bude rozdělen do čtyř samostatných školících bloků. Každý z nich potrvá jeden pracovní týden a bude věnován určitému důležitému tématu. První blok školení, realizovaný ve dnech 22. –26. 1. 2007, je zaměřen na „Techniky prevence a shromažďování odpadů v obcích“. Účastníci školení tak získají odpovědi na zásadní otázky, zejména jak prakticky předcházet vzniku odpadů v obcích a jak správně nastavit systémy tříděného sběru nejen papíru, skla či plastů, ale i bioodpadů a elektrošrotu za účelem zvyšování recyklace těchto odpadů. O teoretické, ale i praktické informace a zkušenosti se s účastníky podělí odborní lektoři z řad CZ Biom, firmy Ing Pavel Novák, Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o.p.s., společností specializovaných na zpětný odběr elektrozařízení a elektroodpadu a dalších.

Zbývající tři bloky školení se uskuteční opět ve Spáleném Poříčí v průběhu dubna a června 2007 a v lednu 2008. Účastníkům nabídnou navíc praktické ukázky technologií v oblasti nakládání s odpady, například provoz skládky a zejména pak technologie na recyklaci vytříděných odpadů.
A co je velmi podstatné, v návaznosti na výstupy ze školení se ve všech zapojených obcích budou realizovat praktické pilotní projekty se zaměřením na informační kampaně pro občany.

Poznámka: [1] Celkové náklady projektu ve výši 11 mil. Kč jsou hrazeny formou dotace z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Evropského sociálního fondu se spoluúčastí národních zdrojů prostřednictvím Ministerstva životního prostředí (MŽP). Projekt byl podpořen ve 3. výzvě grantového schématu „Síť environmentálních informačních a poradenských center“, vyhlášeného MŽP v rámci opatření 4.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Přidělená dotace je hrazena ze 75 % z prostředků ESF a z 25 % z prostředků státního rozpočtu (MŽP).
[2] CZ Biom – České sdružení pro biomasu je nevládní nezisková a profesní organizace podporující rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu v České republice a propagující technologie pro udržitelný rozvoj.