CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Bioplyn může zásobovat obnovitelnou elektřinou tisíce českých domácností (v sousedním Německu je to již realitou)

14/3/2007: Bioplyn může zásobovat obnovitelnou elektřinou tisíce českých domácností (v sousedním Německu je to již realitou)

Představitelé EU, včetně zástupců ČR, se na summitu EU dne 9. 3. shodli na potřebě významného nárůstu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Právě bioplyn je podle zákona č. 180/2005 Sb. hodnocen jako obnovitelný zdroj energie a ačkoliv byl u nás doposud spíše podceňován, v ČR má tento zdroj významný potenciál. Reálně totiž může zajistit zásobování desítek tisíc českých domácností obnovitelnou energií, podobně jako je tomu dnes již v praxi v Německu. Může tak významně pomoci při řešení snižování závislosti ČR na fosilních palivech a při naplňování závazků v rámci členství ČR v EU.

Bioplyn se vyrábí v bioplynových stanicích, což jsou moderní a ekologická zařízení, která zpracovávají např. biologicky rozložitelné odpady (zbytky potravin z domácností, jídelen apod.) nebo cíleně pěstované plodiny (např. kukuřici). Organická hmota je v nich zpracovávána za nepřístupu vzduchu v uzavřených reaktorech a výsledkem procesu jsou ekologická elektřina a teplo a dále digestát, který lze používat jako kvalitní hnojivo (obdoba kompostu).

CZ Biom – České sdružení pro biomasu1 odhaduje reálný potenciál počtu bioplynových stanic v ČR na 400 zařízení do r. 2015. Na konci roku 2006 bylo přitom v provozu pouze cca 18 zařízení. Do roku 2004 tento obor zcela stagnoval. Oživení nastalo díky přijetí zákona č. 180/2005 Sb. a zvýšení výkupní ceny za elektřinu vyrobenou z bioplynu. V průběhu roku 2006 tak bylo zprovozněno celkem 6 nových bioplynových stanic.

Odhady CZ Biom rovněž ukazují, že pokud se podaří nastavit skutečně vhodné podmínky pro rozvoj oboru, v roce 2010 může celkový instalovaný elektrický výkon v bioplynových stanicích činit 90 MWel. Protože výhodou těchto zařízení je vysoká energetická účinnost s roční dobou využití standardně 8.000 hod., předpokládaná výroba elektrické energie by mohla v r. 2010 dosáhnout až 720 GWh. Toto množství by mohlo pokrýt spotřebu elektřiny pro cca 500.000 obyvatel ČR2 a mohlo by tak postačovat pro zásobování cca 200.000 domácností. Do roku 2015 by pak počet zařízení a výroba elektrické energie mohla vzrůst ještě na dvojnásobek.

Významné přínosy bioplynových stanic názorně dokládá vývoj v Německu, kde již několik let probíhá bioplynový boom. Díky vhodně nastavenému systému podpor dosáhl obor bioplynu zatím největšího rozvoje v loňském roce, když bylo nově zprovozněno cca 700 zařízení s celkovým instalovaným výkonem 550 MWel.! Celkový počet bioplynových stanic v roce 2006 je v Německu odhadován na 3.500 zařízení3. Jejich souhrnný instalovaný elektrický výkon dosáhl obdivuhodných 1.100 MWel. s produkcí přes 5 TWh (= 5 miliard kWh) elektřiny! Po uvedení loňských zařízení do plného výkonu a s novými instalacemi se letos očekává produkce více než 10 TWh, což by mělo stačit pro zásobování více než tří miliónů průměrných domácností obnovitelnu energií.

V souvislosti se závazky ČR vůči EU na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny, posílenými navíc dohodou představitelů EU ze dne 9. 3. 2007, je zřejmé, že výroba elektřiny z bioplynu bude i u nás mít významnou roli. Základní podmínkou pro využití potenciálu bioplynu je nastavení skutečně aktivního systému státní podpory. Zejména se jedná o významné navýšení výkupní ceny za elektřinu z bioplynu a o odstranění stávajících administrativních a legislativních bariér.

Poznámky k textu:

1) CZ Biom – České sdružení pro biomasu je nevládní nezisková a profesní organizace podporující rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu v České republice.

2) Spotřeba elektrické energie na obyvatele v r. 2004 činila 1.423,1 kWh – zdroj: Český statistický úřad: http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/4500437643/$File/14090610.pdf

3) Tisková zpráva německé bioplynové asociace Fachverband Biogas e.V. ze dne 01.02.2007