CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Školení financované EU ukáže, jak komunikací s veřejností zlepšit nakládání s odpady

1/6/2007: Školení financované EU ukáže, jak komunikací s veřejností zlepšit nakládání s odpady

ŠKOLENÍ FINANCOVANÉ EU UKÁŽE, JAK KOMUNIKACÍ S VEŘEJNOSTÍ
ZLEPŠIT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Přesně za dva měsíce od předchozí akce bude v pondělí 18. 6. 2007 v hotelu Ve dvoře ve Spáleném Poříčí zahájen již 3. blok školení, kterým pokračuje komplexní vzdělávání několika desítek účastníků na téma odpadové hospodářství. Akce je součástí projektu „Vzdělávání
a spolupráce v odpadovém hospodářství“ (zkrácená verze plného názvu projektu), jehož cílem je podpora rozvoje odpadového hospodářství v zapojených obcích v Plzeňském a Jihočeském kraji.

Nositelem projektu je CZ Biom – České sdružení pro biomasu, které jako jednu z hlavních cest pro udržitelný rozvoj odpadového hospodářství spatřuje v aktivním vzdělávání a spolupráci.
V součinnosti s firmou Ing. Pavel Novák, která je hlavním odborným partnerem projektu, proto sdružení připravilo pro zapojené obce a města rozsáhlý vzdělávací program. Je sestaven ze čtyř samostatných týdenních bloků školení, přičemž každý z nich je věnován určitému tématu. V průběhu školení účastníci získávají komplexní přehled o aktuálním stavu a vývoji v oboru
a zároveň možnost připravit konkrétní opatření ke zlepšení systému nakládání s odpady ve vlastních obcích.

Aktuální blok školení naváže na témata předchozích školení, které se věnovaly možnostem předcházení vzniku a třídění odpadů v obcích a dále plánování a ekonomice odpadového hospodářství. Hlavním tématem 3. bloku školení jsou způsoby komunikace s veřejností a aktivní zapojení občanů do zlepšení systému nakládání s odpady v obcích. Účastníci školení tak získají řadu informací a návodů, jak např.aktivně využívat nástroje marketingu na úrovni obcí, jak úspěšně realizovat informační kampaně, včetně prezentace konkrétních příkladů a zkušeností. Informace budou účastníkům předány prostřednictvím odborných lektorů z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje o.p.s., sdružení Ekodomov, firmy Ing. Pavel Novák a dalších.

Cenné praktické poznatky zajistí účastníkům školení rovněž exkurze na zařízení určená k nakládání s odpady. Na místě si budou moci ověřit fungování zařízení na dotřiďování papírů a plastů v Plzni, dále zařízení na recyklaci vytříděných plastů ve městě Stod a také nově zprovozněné bioplynové stanice nedaleko města Dobřany.

Téma 3. bloku školení je zároveň přípravou na praktické pilotní projekty, které budou v rámci projektu realizovány v průběhu srpna až října 2007 na území všech zapojených obcí. Spočívat budou v informačních kampaních zaměřených na podporu řešení aktuálních problémů – třídění bioodpadů, zpětného odběru výrobků (pneumatiky, elektro) a zvyšování účinnosti třídění odpadů
od občanů. Série školících bloků bude pak uzavřena 4. týdenním blokem v průběhu ledna 2008.

Poznámky:
[1] Celkové náklady projektu ve výši 11 mil. Kč jsou hrazeny formou dotace z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Evropského sociálního fondu se spoluúčastí národních zdrojů prostřednictvím Ministerstva životního prostředí (MŽP). Projekt byl podpořen ve 3. výzvě grantového schématu „Síť environmentálních informačních
a poradenských center“, vyhlášeného MŽP v rámci opatření 4.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Přidělená dotace je hrazena ze 75 % z prostředků ESF a z 25 % z prostředků státního rozpočtu (MŽP).