CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Předsedkyně ERÚ Vitásková porušuje zákon a zpochybňuje nezávislost regulátora

25/4/2012: Předsedkyně ERÚ Vitásková porušuje zákon a zpochybňuje nezávislost regulátora


Tisková zpráva společné iniciativy asociací obnovitelných zdrojů energií

k oznámení ERÚ o zastavení podpory obnovitelným zdrojům energie

Předsedkyně ERÚ Vitásková opakovaně porušuje zákon a zpochybňuje tím nezávislost Energetického regulačního úřadu. Neexistuje žádné zákonné zmocnění, podle kterého by ERÚ mohl rozhodnout o zastavení podpory obnovitelných zdrojů energie. Neexistují ale ani věcné důvody pro zastavení podpory, kalkulace údajných úspor při zastavení podpory OZE dle ERÚ je nekvalifikovaná a nebere v úvahu přínosy rozvoje moderních technologií pro hospodářský růst.

Není to poprvé, kdy nová předsedkyně ERÚ předkládá návrhy, jimiž zjevně překračuje kompetence nezávislého regulátora a zpochybňuje tak nejen vlastní odbornou způsobilost, ale i nezávislost ERÚ. V prosinci 2011 navrhla pozastavení plnění Národního akčního plánu OZE do roku 2020, k čemuž také nemá kompetenci. Stejně tak ERÚ vůbec nepřísluší úvahy o nedodržení či snížení závazného cíle podílu 13% energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě primárních zdrojů energie v roce 2020 dle směrnice 2009/28/ES. Naopak, podle § 16, ods. 4) energetického zákona 458/2000 Sb. je v působnosti ERÚ “podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie”.

Za zcela nepřijatelný považují asociace příslib předsedkyně ERÚ prezidentu Klausovi, že “s podporou obnovitelných zdrojů je konec”. Podle § 17, odst. 3) energetického zákona postupuje při výkonu působnosti ERÚ nezávisle, řídí se pouze zákony a ostatními právními předpisy a nesmí při výkonu své působnosti přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky.

Předsedkyně ERÚ uvedla jako klíčový argument pro její snahu o zastavení podpory údajnou finanční úsporu. Tato kalkulace se jeví zcela nekvalifikovaná protože neberou v úvahu kontinuální trend zlevňování technologií obnovitelných zdrojů. ERÚ přitom zcela opomněla roli, kteoru obnovitelné zdroje hrají pro rozvoj národního hospodářství.

Asociace obnovitelných zdrojů energií, zastupující více než dvacet tisíc zaměstnanců v oboru, vyzývají proto předsedkyni ERÚ k dodržování zákona, respektování kompetencí vymezených ERÚ zákonem a ukončení aktivistické kampaně proti obnovitelným zdrojů energie.

“Snahy o zastavení rozvoje obnovitelných zdrojů energie jsou v příkrém rozporu s politikou nejvýkonnějších ekonomik Evropy a světa. Německo, Velká Británie, Dánsko, Spojené státy a další země se rozhodly založit budoucí hospodářský růst na obnovitelných zdrojích energie.”, říká předseda nejsilnější asociace CZBiom Jan Habart. Martin Bursík, konzultant Asociací OZE k tomu dodává: “O budoucnosti obnovitelných zdrojů není pochyb. Sedmdesát procent investic do energetiky v EU směřuje do obnovitelných zdrojů energie. Nepůjde-li ČR cestou čisté ekonomiky a bude dále budovat muzeum uhlí a atomu, budeme během deseti let outsidery”. Pokud bychom chtěli zcela zastavit stále se snižující podporu obnovitelných zdrojů, pak bychom ale měli rovněž požadovat zahrnutí veškerých externích nákladů do ceny elektřiny z ostatních konvenčních zdrojů včetně uhelných atomových elektráren, které hradí společnost.”, říká místopředseda České společnosti pro větrnou energii Štěpán Chalupa.

Ceny energie z OZE v důsledku technologických inovací kontinuálně klesají, zatímco náklady na výstavbu jaderných elektráren či provozování uhelných elektráren rok od roku stoupají. Je důvodný předpoklad, že kolem roku 2020 bude převážná většina výroby energie z obnovitelných zdrojů plně konkurenceschopná a nebude vyžadovat žádné dotace. Do té doby je v zájmu modernizace a konkurenceschopnosti ČR obnovitelné zdroje podporovat.

Důvodů, proč je v zájmu ČR obnovitelné zdroje energie nadále podporovat je celá řada. Obnovitelné zdroje jsou domácího původu. Jsou proto alternativou pro dovoz paliv a zvyšují energetickou bezpečnost ČR. Podporují regionální rozvoj a zaměstnanost (v EU pracuje v sektoru obnovitelných zdrojů 1,2 mil lidí, v ČR přes 20 tis. lidí). Příjmy z využívání těchto zdrojů zůstávají v místě, neodcházejí do zahraničí či jiných regionů. Jsou bezpečné. Nepoškozují životní prostředí a zdraví a chrání klima. Vícenáklady na podporu obnovitelných zdrojů energie jsou řádově nižší než škody, které způsobuje životnímu prostředí, zdraví a klimatu konvenční energetika.

Bez obnovitelných zdrojů nelze řešit dlouhodobé zajištění energetických potřeb, zdravé životní prostředí, dlouhodobý hospodářský růst a dostupnost energie pro všechny.

Vzhledem k výše uvedenému považujeme vystoupení paní předsedkyně za škodlivé nejen pro sektor obnovitelných zdrojů, ale pro všechny občany ČR.

 

Za společnou Iniciativu Asociací OZE:

Jan Habart, předseda CZBiom, tel: +420603273672

Štěpán Chalupa, místopředseda ČSVE, tel. +420 603 420 387

Zuzana Musilová, výkonná ředitelka CZEPHO, tel: +420775867405

Martin Bursík, poradce Asociací OZE, tel. +420602435804