CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Dopis pro ministra MPO a krizový štáb Moravskoslezského kraje

2/9/2013: Dopis pro ministra MPO a krizový štáb Moravskoslezského kraje

Věc: Pomoc při řešení krize v zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji

Vážený pane ministře, vážení členové Speciální pracovní skupiny pro řešení útlumu průmyslu v Moravskoslezském kraji, vážení poslanci a senátoři.

CZ Biom – České sdružení pro biomasu zastupuje výrobce, provozovatele a zaměstnavatele ve všech oborech týkajících se biomasy.

Není nám lhostejné dění v České republice a tím pádem nám ani nemohla uniknout informace o založení Speciální pracovní skupiny pro řešení útlumu průmyslu v Moravskoslezském kraji. Tato situace je nyní intenzivně řešena a zároveň vrcholí diskuze o novele zákona o podpoře obnovitelných zdrojů. Velice často je problém těžkého průmyslu mediálně omezován jen na problém příspěvku OZE v ceně elektrické energie. Svaz průmyslu a dopravy ve spolupráci s dalšími svazy a významnými průmyslovými podniky tlačí na zastropování příspěvku OZE a také vytváří tlak na úplné zastavení podpory. Ta podle nich způsobuje nesnesitelné zdražení elektrické energie. Shledáváme toto jednání za nekorektní, diskriminační a především za velice krátkozraké. Je nutné mít na mysli, že rozvoj obnovitelných zdrojů v posledních letech a to hlavně v období krize přinesl:

1)      investice v řádech stovek miliard Kč a tím vytvoření poptávky po širokém spektru komodit, stavebních a montážních činnostech a lidských zdrojů

2)      užití téměř 1 mil tun železa obecně v podobě potrubí, plechů, kotelních plátů, stavebního armování, tyčových profilů a armatur, dále také na výrobu technologie a techniky,

3)      zvýšený zájem o aplikaci českých technologických celků a techniky

4)      instalaci tisíců kilometrů kabelů včetně navazující elektroinstalace

5)      vytvoření přibližně 50 tisíc přímých pracovních míst a to hlavně v místech s nejslabší poptávkou – na venkově

6)      snížení silové složky ceny elektrické energie. Dle predikcí energetických společností před rozvojem obnovitelných zdrojů a energetickou krizí měla stát v tuto chvíli kWh elektřiny v základním zatížení cca 70 EUR. Dnešní ceny se pohybují na poloviční hodnotě.

7)      výrazné snížení závislosti na fosilních zdrojích

8)      zvýšení decentralizace zdrojů a zlepšení energetické soběstačnosti regionů

 

V celkovém pohledu je zřejmé, že investice do OZE napomohly jednoduššímu překonání ekonomické krize. Navíc vznikly lokality nabízející dostupnou a cenově atraktivní energii. Bioplynové stanice na venkově jsou energetickou základnou pro další rozvoj navazujícího průmyslu s velkou konkurenční výhodou. Vznikají tak projekty, které tvoří energeticky soběstačné technologické celky produkující zboží s vysokou přidanou hodnotou a vytvářející nová pracovní místa. Takové řešení přináší významné zlepšení hned pro několik současných problémů, s kterými se Česká republika potýká. Dochází k vytváření nových pracovních míst na vesnici. Venkov se rozvíjí a tím se zastavuje přesun obyvatel do měst. Zůstávají v regionu finanční prostředky, které před tím odcházely v podobě plateb za energie mimo region a často i mimo ČR. Dalším kladným aspektem je zvyšování energetické efektivity, protože dochází k využívání technologií s vysoce účinnou kogenerací a generované energie jsou využívány v místě s minimálními ztrátami v distribuci. Některé projekty také přispívají ke snižování schodku v mezinárodním obchodě s potravinami, protože produkují potraviny, které byly dříve dováženy anebo základní surovina na zpracování byla vyvážena a následně jako výrobek opět dovážena. Dále vznikla řada projektů využívající odpady a tím došlo k omezení skládkování biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu. Nesmíme zapomenout i na možnost využití biometanu jako CNG v dopravě. Vhodnou podporou můžeme naplňovat hned několik cílů dle Směrnic evropského společenství (o energetické účinnosti, o omezení skládkování odpadů, o snižování emisí a ekologizace dopravy).

 

Na základě uvedených skutečností může využívání obnovitelných zdrojů spojené s odpadovým hospodářstvím tvořit jeden z pilířů pomoci Moravskoslezskému kraji v boji proti zvyšující se nezaměstnanosti. Nové instalace na využití odpadů a ostatní biomasy mohou být umístěny do průmyslových zón. Přinese to jednak jejich obsazení a zároveň dojde ke zvýšení atraktivity těchto zón kvůli bezkonkurenční ceně elektrické a tepelné energie produkované přímo na místě.

 

Byli bychom rádi, kdyby tento dopis napomohl uvědomění, že obnovitelné zdroje nejsou ve své podstatě odpovědny za krizi těžkého průmyslu, která má bez nadsázky celosvětový formát a tudíž není možné je za to mediálně vinit a navíc apelovat na zastavení podpory. Obnovitelné zdroje pomohly v době ekonomické krize masivní investicí, která vyvolala poptávku napříč všemi segmenty průmyslu, a daly vytvořit novým pracovním místům. Na stovkách míst v ČR se v praxi opět ověřilo, že sociálně-ekonomický efekt využití biomasy opravdu skvěle funguje. Úplným zastavením podpory přijdeme o možnost zaměstnat lidi, zachovat anebo i snížit náklady na nakládání s odpady, vybudovat komunální energetická centra vytvářející potenciál rozvoje regionů.

 

Diskutujme! Nabízíme naši účast a odbornou podporu při vytváření strategie anebo nástrojů pomoci s cílem:

1) najít nová pracovní místa v regionech

2) řešit odpadové hospodářství a využít dostupných obnovitelných zdrojů

3) nastavit vhodný způsob podpory obnovitelných zdrojů

4) změnit mediální postoj k obnovitelným zdrojům

5) zastropovat příspěvek OZE v ceně elektrické energie

 

Věříme, že najdeme společnou cestu jak pomoci nejen Moravskoslezskému kraji.

 

Těšíme se na spolupráci.

 

S úctou,

 

Jan Habart v.r.                                                                                  Adam Moravec v.r.

předseda představenstva                                                            vedoucí bioplynové sekce