CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Projekt podpořený MZe – dotace NNO

Projekt podpořený MZe – dotace NNO

Podpora a propagace udržitelného využívání biomasy pro výrobu energie v České republice

Tento projekt je podpořený z Ministerstva zemědělství (Podpora nestátních neziskových organizací) a je zaměřen zejména na zvýšení informovanosti veřejnosti o otázkách využívání biomasy či na rozvoj podmínek pro lepší využitelnost jednotlivých druhů biomasy, a tím celkově přispívá ke zlepšování stavu životního prostředí v České republice.

 

Zahájení projektu: leden 2021

Ukončení projektu: prosinec 2021

Zodpovědná osoba: Eva Šiftová

Kontakt: sekretariat@biom.cz

 

Cíle:

 • Pokračovat v systematickém zajišťování a přenosu odborných informací o významu využívání energetické biomasy v souladu s legislativou a strategií EU a ve spolupráci s ostatními zemědělskými svazy a sdruženími.
 • Přinášet českým zemědělcům, odborné i laické veřejnosti aktuální informace a příklady správné praxe v oblasti fytoenergetiky, využívání bioplynu, biopaliv v dopravě a v dalších souvisejících oblastech.
 • Vytvořit podmínky a povědomí pro vyšší zapojení neerozních plodin v zemědělské prvovýrobě, a to zejména pro energetické využití.
 • Na základě monitoringu cenového vývoje tržních cen biomasy dále stabilizovat a rozvíjet trh s biomasou v České republice.
 • Zlepšit životního prostředí, především pak ochrana ovzduší a klimatu jak na venkově, tak ve městech.
 • Přispět ke splnění evropských závazků ČR v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.

 

Aktivity:

 • Zajištění provozu a pravidelné aktualizace webu biom.cz po celou dobu realizace projektu.
 • Vydávání minimálně tří čísel časopisu Biom ročně, který spolek pravidelně vydává již od roku 1995.
 • Pořádání regionálních seminářů pro zemědělskou veřejnost.
 • Poskytování všech forem odborného poradenství (telefonicky, mailem, sociální sítě), které spolek poskytuje jak svým členům, tak široké zemědělské veřejnosti.
 • Realizace každoroční konference Biomasa, bioplyn a energetika, kterou spolek organizuje od svého založení v roce 1994. Jde o jednu z největších odborných konferencí v této oblasti v České republice.

 

Tento projekt je podpořen dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství.