CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Vážený pane, vážená paní,

věnujte prosím následujícím informacím chvíli Vašeho času.

Mnohé z Vás evidujeme již jako zájemce o informace od spolku CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s. V souvislosti s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (známé jako GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení nového souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Nově příchozí vítáme na našich stránkách a doufáme, že Vám informační servis bude k užitku.

Souhlasím s tím, aby spolek CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s., sídlem Drnovská 507/73, 161 00 Praha 6, IČ: 61383929, vedený ve Spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 5980, zpracovával mé osobních údajů za účelem registrace mé osoby jako zájemce o informace spočívající v zasílání informací o činnosti spolku, aktualit v oboru obnovitelných zdrojů energie a pozvánek na akce pořádané spolkem CZ Biom.

Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné, nemáte žádnou povinnost jej poskytnout a můžete jej kdykoliv odvolat zasláním požadavku na doručovací adresu spolku Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1 nebo na e-mail sekretariat@biom.cz.

Pokud s Vámi již komunikujeme a zasíláme Vám informační emaily a nový souhlas se zpracováním osobních údajů neposkytnete nebo udělený souhlas odvoláte, nehrozí Vám žádná sankce. Pokud tak ale učiníte, nebudeme moci pro tento účel zpracovávat Vaše osobní údaje, tj. nadále Vás evidovat jako zájemce o informace a zasílat Vám informace o činnosti spolku CZ Biom, o aktualitách v oboru obnovitelných zdrojů energie a pozvánky na akce pořádané spolkem CZ Biom.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich procesů. Níže naleznete informace rozsahu a způsobu zpracování vašich osobních údajů.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

V případě udělení souhlasu Vás budeme evidovat jako zájemce o informace a budeme zpracovávat následující údaje:

  • jméno a příjmení,
  • e-mailová adresa,
  • telefonní číslo,
  • příp. datum narození (pokud nám ho poskytnete),
  • název společnosti, ve které působíte
  • a dále adresné údaje společnosti (ulice, číslo popisné, město, PSČ, IČO/DIČ).

 

Pro jaký účel Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem Vaší registrace jako zájemce o informace spočívající v zasílání informací o činnosti spolku CZ Biom, o aktualitách v oboru obnovitelných zdrojů energie a pozvánek na akce pořádané spolkem CZ Biom.

Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu neurčitou do doby, než Váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte.

Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme?

Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno spolkem CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s., tzn. k Vašim osobním údajům mají přístup pouze pověření zaměstnanci.

CZ Biom nevyužívá služeb žádného externího zpracovatele, nikdo takový k Vašim osobním údajům nemá přístup.

CZ Biom neposkytuje seznam svých členů s kontaktními údaji žádné třetí straně. V případě zájmu mají tyto třetí strany možnost využít rozeslání své zprávy naším emailovým rozesílačem.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k profilování na základě automatizovaného zpracování.

Poučení o Vašich právech

Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné, nemáte žádnou povinnost jej poskytnout a můžete jej kdykoliv odvolat zasláním požadavku na doručovací adresu spolku Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1 nebo na e-mail sekretariat@biom.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Jako subjekt osobních údajů máte právo:

  • kdykoliv odvolat udělený souhlas,
  • požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, tyto údaje aktualizovat nebo opravit,
  • požádat nás o výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod,
  • požádat nás o omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování.

K výkonu těchto práv se na nás můžete obrátit písemně na doručovací adresu spolku Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1 nebo na e-mail sekretariat@biom.cz.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo též podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Požádáte-li o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, jsme povinni tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.

IČO: 61383929

se sídlem Drnovská 507/73, 161 00 Praha 6

vedené ve Spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 5980

e-mail: sekretariat@biom.cz

 

ZPĚT NA UDĚLENÍ SOUHLASU